Hoşgeldiniz....


Yaşadığımız dünyada sahip olduğumuz pek çok kaynak kısıtlıdır ve yeniden üretilemez. İnsanoğlunun temel ihtiyaçları olan; beslenme ve barınma en temel kaynağımız olan toprağa bağlıdır. İnsan faaliyetlerinin temel mekanı olan arazi, toprağı da içinde barındıran toplumlar ve fertler için bir zenginlik kaynağıdır. Dünyada yaşanmakta olan hızlı kentleşme süreci, kısıtlı doğal kaynakların kontrolsüz kullanımı ve tüketimi sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca son yarım yüzyıldır saptanabilir duruma gelmiş olan küresel ısınma sebebi ile insanoğlunun doğrudan kullanımının dışında, dolaylı etkileri ile de arazi tüketimi söz konusu olmakta ve olacağı gözlemlenmektedir. Bu sebeple sonlu bir kaynak olan arazinin, bölgesel, ulusal ve hatta küresel düzeyde kullanım planlamasına ve sürdürülebilir yönetimi politikalarına ihtiyaç vardır.


Toplumların ve bireylerin arazi kullanım alışkanlıkları ve araziye bakışları farklılık göstermektedir. Ülkemizde son yıllarda yaşanmakta olan hızlı kentleşme ve kentsel dönüşüm süreçleri araziyi hiç olmadığı kadar hızlı bir değer artışına maruz bırakmıştır. Bu değer artışı kısıtlı kaynak olarak tanımladığımız tarımsal amaçlı toprakları ve doğal alanları da baskı altına almaya başlamıştır. Bu değer artışından faydalanmak isteyen toplumun farklı katmanlarından bireyler, başta yerel yönetimler olmak üzere karar vericiler üzerinde baskı oluşturarak, kontrolsüz arazi kullanımı sonucunu doğuran uygulamalara yol açmaktadırlar.


Yaşadığımız dünyada kullandığımız tüm kaynakların son kullanıcısı olmadığımız düşüncesiyle, koruma ve kullanma dengesini sağlayarak gelecek nesillere de aktarımını temin edecek sürdürülebilir arazi kullanımı politikaları geliştirmek mecburiyetindeyiz. Ancak ülkemize özgü tüm kesimlerden kabul gören, şeffaf ve sürdürülebilir bir model nasıl gerçekleştirilebilecektir? Teknik, ekonomik ve sosyal paydaşları kimler olacaktır? Bu ve benzeri sorulara cevaplar aramak için fikir ve çalışmalarımızı paylaşmak üzere VII. Arazi Yönetimi Çalıştayı’na katkı ve katılımlarınızı beklemekteyiz.


Saygılarımızla,


Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER             Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN

Düzenleme Kurulu Başkanı                Yürütme Kurulu Başkanıİletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği Bölümü

Samsun

T +90 (362) 312 1919/1505


e-posta: asisman@omu.edu.tr


Düzenleyen

Katkı verenler