Düzenleyen

Katkı verenler

Hoşgeldiniz....

“Arazi Yönetimi Platformu - AYÖP” tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Arazi Yönetimi Çalıştaylarının ilki 26-27 Mayıs 2011 tarihlerinde Okan Üniversitesinde, ikincisi 21-22 Mayıs 2012 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesinde üçüncüsü, 20-21 Mayıs 2013 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Arazi Yönetimi Çalıştayı’nın dördüncüsü bu kez 12-13 Mayıs 2014 tarihlerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Kanuni Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. Bu yılki çalıştayın teması “Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi” olacaktır.

Bu çalıştay kapsamında 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun getirmiş olduğu yeniliklerin ve bunların arazi yönetimi temelinde değerlendirilmesi, kentsel ve özellikle kırsal alana yönelik yasal düzenlemelerin tartışılması amaçlanmaktadır. Ayrıca kırsal alanda geçmişten bugüne oluşan ruhsatsız ve çarpık yapılaşma, düzensiz sosyal ve teknik altyapı dağılımı, birbirinden kopuk mevzii imar planları, tarımsal niteliği korunacak alanlar, özel çevre koruma alanları, sulak alanlar, milli parklar, doğal ve kültürel alanların korunmasında ve geliştirilmesinde olası mülkiyet ve planlama sorunları, 6360 sayılı kanununun uygulanmasında karşılaşılacak başlıca teknik ve idari sorunlar olarak tespit edilmiştir. Bu alanlar için mevcut yapıyı dikkate alarak uygun arazi kullanım kararlarının oluşturulması ve ivedilikle uygulanması gerekmektedir. Bu amaçla gerekli kurumsal, hukuki ve teknik içerikli önerilerin oluşturulması AYÖP’ün bu yılki öncelikli konuları arasında yer almalıdır.

6360 sayılı kanununa bağlı olarak, başta henüz yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere, tüm yerel yönetimlerin teknik, hukuki ve sosyal etkileri arazi yönetimi bağlamında bu çalıştayda tartışılacaktır. Ayrıca mevcut yasal düzenlemeler, ülkenin topoğrafik ve sosyal yapısının oldukça değişken olmasından ötürü uygulamada yetersiz kalmaktadır. Bir başka ifade ile plansız alanlardaki arazi bölünme koşulları, tarım alanları, yapılaşma gibi topoğrafik ve sosyal dokuya da bağlı olan düzenlemeler bölgesel farklılıkları dikkate almalıdır. Bu bağlamda çalıştayda ülke bütününden yola çıkarak, 6360 sayılı Büyükşehir Kanununun getirdiği yenilikler ve uygulama eksikliklerinin konunun uzmanlarıyla tartışılması öngörülmektedir.
Bu amaçlar doğrultusunda, ülkemizde daha etkin ve sürdürülebilir, sistematik bir arazi yönetimi yapısının temellerini oluşturmak, fikir ve çalışmaları paylaşmak üzere, ana teması “Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi” olan “IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı”na değerli katılımlarınız ile katkılarınız beklenmektedir.
Saygılarımızla,

Prof. Dr. Cemal BIYIK            Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER
Yürütme Kurulu Başkanı          Düzenleme Kurulu Başkanı
http://www.ktu.edu.tr/

Uzungöl - Trabzon

Haftasonu 
Gezi ProgramlarıAna_sayfa_files/AYOP_Gezi_Program%C4%B1_1.pdf

Poster