Hoşgeldiniz....


“AYÖP- Arazi Yönetimi Platformu” tarafından geleneksel olarak her yıl Mayıs ayı içerisinde organize edilen ve Okan- İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik Üniversiteleri tarafından ortaklaşa düzenlenen Arazi Yönetimi Çalıştayları 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla Okan ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde gerçekleştirildi. 2013 yılında, üçüncü Arazi Yönetim Çalıştayı bu kez 20-21 Mayıs 2013 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde, “Türkiye’de Kırsal Arazi Düzenlemesi” ana teması ile gerçekleştirilecektir. Alanlarında uzman bilim insanları, politikacılar, kamu ve yerel idarelerin temsilcileri ile serbest meslek mensuplarının katılımıyla gerçekleşen bu seri çalıştayların son amacı Türkiye için “Sürdürülebilir bir Arazi Yönetimi Modeli” oluşturabilmektir.


Kırsal kalkınmanın, kır topraklarının etkin ve verimli kullanılmasının önemi, kırsal yaşam ve ülke ekonomisi üzerindeki etkisi herkesçe benimsinmiş durumdadır. Özellikle ülkemizdeki son yasal düzenlemelerle artan büyükşehir belediye sayısı ile kent-kır karmaşası; olası tarım arazilerinin kullanım durumunun değişme olasılığı; kırsal toprakların mülkiyet ve kullanımına ilişkin kayıt ve dökümlerin yetersizliği; bütüncül kırsal kalkınma projeleri ve arazi toplulaştırması faaliyetlerini giderek önem kazanması; arazi kullanımı- çevre ilişkisi, orman, su havzaları ve meraların korunması, kullanımı; kırdan kente göçle birlikte hızlı nüfus değişimleri; tarım topraklarının yeniden  değerlendirilmesi, düzenlenmesinin gereği gibi etkinlik ve konular üzerine; tartışma, sentezler yapma, çözümler üretmeyi gerekli kılmaktadır.


Bununla beraber ülkemizdeki idari ve mevzuat yapısının karmaşıklığı, teknik ihtiyaçlar ve kırsal toprakların yönetimi ile  ilgili usul ve esasların henüz net bir biçimde ortaya koyulamamış olması, konuya ilişkin eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yetersizliği, kırsal alanların bütüncül düzenlenmesinin önünde bir engel olmakta, doğal kaynak toprak niteliksizleşirken, kırsal araziler üzerindeki yaşam  hızla bozulmaktadır.


Kırsal arazi düzenlemelerinin her açından ele alınması ve bu konuya ilişkin sorunların yönetilmesi ve giderilmesi, ülkemize özgü yöntem ve esasların belirlenebilmesi için konunun idari ve sosyal boyutlarıyla yasal ve teknik açılardan irdelenmesi gerekmektedir.


Bu amaçlar doğrultusunda, ülkemizde daha etkin ve sürdürülebilir, sistematik bir kırsal arazi düzenlemesi yapısının temellerini oluşturmak, fikir ve çalışmaları paylaşmak üzere, ana teması “Türkiye’de Kırsal Arazi Düzenlemesi” olan “III. Arazi Yönetimi Çalıştayı”na katkı ve katılımlarınız beklenmektedir.


Saygılarımla,


Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER

Düzenleme Kurulu Başkanı

Düzenleyen

Katkı verenler

SONUÇ BİLDİRGESİAna_sayfa_files/AYOP_2013_Sonuc%CC%A7%20bildirgesi.pdf