Düzenleyen

Katkı verenler

Hoşgeldiniz....


Kişisel mülkiyetin, zenginliğin de kaynağı olan ve çoğalan nüfusla birlikte artan insan faaliyetleri için; daha fazla toprağı edinme, kullanma, değiştirme, dönüştürme isteği ve gereksinmesi ortaya çıkmıştır. Kamu ve yerel yöneticiler artan kamu hizmetlerini karşılamak için daha fazla oranda araziyi edinmek isterler. Hızlı kentleşme, deprem dahil her türlü afet önlemlerinin alınabilmesi, doğal kaynakların dengeli ve etkili kullanımının gerekliliği,  temiz bir çevre ihtiyacı toprağın/arazinin planlı kullanımını zorunlu kılmaktadır. Özellikle ülkemizde, kırdan kente tek yönlü ve sürekli göçler; kentsel amaçlı arazi kullanım gereksinmesini artırmış, bu durum da arazi ve arsa değerlerini aşırı derece de pahalandırmış, değerli hale getirmiştir. İşte tüm bu sayılanlar, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de arazilerin akılcı kullanılmasını ve yönetilmesini zorunlu hale getirmiştir.


Plana dayalı kentleşme, kentsel dönüşüm, yabancılara toprak satışı, erozyon çalışmaları, su havzalarının korunması, sel-heyelanların önlenmesi, taşınmaz değerlemesi, orman vasfını yitiren alanların kullanımı yaşadığımız yüz yılın son çeyreğinde,  yerel ve merkezi idarecilerin sürekli üzerinde çözüm aradığı, etkin bir arazi yönetimine ve arazi kullanımına  dayalı konulardır. Diğer taraftan, bilgi teknolojilerindeki gelişmeye paralel olarak ortaya çıkan Coğrafi/Arazi Bilgi Sistemleri de, arazi yönetiminin, yapılabilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli bir araçtır. Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına uyum sağlamak amacıyla, Türkiye’de “Tarımda Yeniden Yapılanma ve Reform Projeleri” uygulanmaya başlanmıştır. Ancak mekânsal veri/bilgi altyapısı ülkemizde henüz istenen düzeyde olmadığından bu tür projelerden de beklenen yararlar sağlanamamıştır.


Tüm bu konular ve ona ilişkin sorunların yönetilmesi ve giderilmesi; doğru “Arazi Yönetim Modeli” sistematiği ile olanaklıdır. Ancak yönetilebilir, ülkemize özgü bir model nasıl gerçekleştirilebilecektir?  Bu modelin; teknik, ekonomik ve sosyal boyutları, hangi idari kurumlar ile ve ne şekilde gerçekleştirilebileceği; giderilmesi gereken soruların, bilinmezlerin; yanıtları ve çözümleri tartışılması gereken konulardır.


Prof. Dr. Nihat Enver Ülger

Düzenleme Kurulu Başkanı

Poster

SONUÇ BİLDİRGESİAna_sayfa_files/AYOP2011_SONUC_BILDIRGESI.pdf